ПОДКРЕПА И ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Иновативните модели на центрове са важна предпоставка за устойчивото развитие на СП на експертно и организационно ниво.

Нашите цели

Целта на SE Hubs е да се разработи иновативен модел на център за съвместно създаване на социални предприятия, които работят с различни групи в неравностойно положение или за преодоляване на социални проблеми в различни области (култура, спорт, заетост и др.), и да се тества практическото му приложение в различни местни условия. 

SEHUBS IN POLAND

SEHUBS IN ITALY

ВСЕОБХВАТНА ИНИЦИАТИВА

Проектът SE Hubs има за цел да създаде и изпробва на практика иновативен модел на SE Co-creation Hub, който ще предостави цялостен пакет от иновативни обучения и оперативни практики и ще послужи като генератор на по-силни и жизнеспособни общности на СП.

БЕНЕФИЦИЕНТИ
Бенефициентите на дейностите на центровете за социално предприемачество - самите социални предприятия (СП) - са доказали, че са добра практика за осигуряване на социално приобщаване.
ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ
Проектът "SE Hubs" въвежда на практика иновативен модел на SE Co-Creation Hub, който ще предостави цялостен пакет от иновативни обучения и оперативни практики и ще послужи като генератор на по-силни и жизнеспособни общности на СП.
КАПАЦИТЕТ
Изграждане на потребностите на социалните предприятия в областта на прилагането на подходи за приобщаващо обучение на техния персонал.
ПОТОК ОТ ИНФОРМАЦИЯ
Нуждите от обмен на опит и знания за интегриране на иновативни програми за неформално приобщаващо и основано на умения обучение, които се прилагат от социалните предприятия за техните целеви групи.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ
Нуждите от спечелване на обществено признание и обществено доверие за дейностите на СП.
SE Hubs подпомага успешното разработване на оперативни и обучителни практики, които ще бъдат допълнително прилагани в рамките на услугите за обучение и образование на СП. SE Hubs помага и предоставят методи за това как да се включат инструментите за приобщаващо образование и обучение на собствения персонал и целевите групи в ежедневното управление и работа.

ЛАНДШАФТ И ПРЕПЯТСТВИЯ

SE Hubs функционират като институции за неформално образование и обучение, които предоставят различни видове подкрепа на управленския и оперативния персонал на социални предприятия с различен социален произход.
Тези социални предприятия създават възможности за успешна и устойчива социална интеграция на хората в неравностойно положение чрез неформално/професионално образование, основано на умения, като подобряват пригодността им за заетост.
Те основават индивидуалната си работа с лица в неравностойно положение, които са в обхвата на социалната им дейност, или се занимават с предизвикателствата на общността, на насърчаването на общите европейски ценности.
Социалните предприятия разработват тази специфична част от експертната си дейност под формата на образователна или обучителна институция. Но дори и в случаите, когато не са развили дейностите си по обучение до това формално ниво, те интегрират обученията в рамките на експертната си социална и други видове подкрепа, която предоставят на целевите си групи.
Те са инструмент, чрез който различни маргинализирани групи като хора с увреждания, бежанци, мигранти, социално изключени, могат да се научат как да бъдат активни и надеждни членове на обществата в ЕС и по този начин да се ползват от основните си права наравно с останалите.

Социалните предприятия са ключови инструменти за разработване на иновации и трансферирането им в устойчиви общностни решения.

ИНСТРУМЕНТИТЕ

Моделът SE Hub ще осигури:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ИНОВАЦИИ

Социалните предприятия, които са нов сегмент от социално-икономическия живот в повечето страни от ЕС, търсят балансирана екосистема.
Социалните предприятия споделят сходни пречки и нужди, за да си осигурят финансова и оперативна устойчивост в повечето страни от ЕС. Съществуващите мрежи на социалните предприятия съсредоточават дейността си предимно върху местните социални предприятия, а не върху подкрепата на по-широкия обмен на практики, знания и опит между общностите на социалните предприятия, произхождащи от различни местни контексти. Повечето от съществуващите структури за подкрепа предоставят предимно специфични обучения за социални предприятия, които са насочени главно към развитието на техния бизнес и пазар, но не толкова към развитието на персонала и изграждането на капацитет и/или място за провеждане на дейностите им.
За да бъдат по-устойчиви от гледна точка на вътрешното управление, но също и от гледна точка на постигнатото въздействие от предоставянето на услугите си, SE Hubs следва да предоставят не само аналитични и/или информационни ресурси за развитието на СП (като инструменти за оценка на въздействието, бизнес планове и др.). Те трябва да могат да организират цялостни програми за приобщаващо обучение, матрици за организационно управление, възможности за пряк контакт между СП и потенциални клиенти (като магазини, семинари, базари и др.) и не на последно място - възможности за намиране на партньори извън техните местни общности с цел обмен на идеи и определяне на съвместни области на сътрудничество и растеж.

Съвместното създаване на иновативен модел на хъб на СП, който лесно се адаптира към спецификата на различните местни условия, ще насърчи бъдещото успешно оперативно и експертно развитие на СЕ като организации. Той също така ще им помогне да служат като устойчиви центрове за приобщаващо обучение на различни членове на общностите, независимо от техните различия и специфичен произход. По този начин ще се подпомогне изграждането на по-приобщаващи общества, в които всички членове споделят общи ценности и зачитат правата на всеки един от тях. 

ПОДКРЕПА ЗА УСЪРДНО РАБОТЕЩА СОЦИАЛНА ЕКОСИСТЕМА

Scroll to Top