Партньорите

Всички иновации и експертни познания, които могат да бъдат открити в проекта SE-hubs, са резултат от участието на 4 висококвалифицирани партньори.

PRISM е социално предприятие с нестопанска цел, чиято мисия е да създава равни възможности за отзивчив напредък на обществата, общностите и хората - от 2012 г. насам действа като квалифициран агент за развитие, с оперативно седалище в град Палермо и регистриран офис в Ена, Италия.

PRISM представлява център за съвместно планиране, отворен за публични и частни участници, за разработване на адаптирани стратегии за развитие и интервенции, насочени към остойностяване на разнообразието и споделяне на социалните, културните и икономическите ресурси на местните общности от международна гледна точка.

Концепцията на PRISM се заражда в сърцето на вътрешността на Сицилия по инициатива на професионалисти, работещи в областта на междукултурното сътрудничество и диалог, както на европейско, така и на международно равнище.

PRISM има богат опит в управлението на проекти със социално въздействие, в подаването и координирането на предложения на местно ниво, на ниво Европейски съюз и на международно ниво, както и в предоставянето на иновативни резултати, свързани с неформалното образование и развитието на общността.

На местно ниво нашата стратегия включва подкрепа за сътрудничеството между местните участници, както публични, така и частни, като допринася за повишаване на професионалните и ориентираните към участниците компетенции в областта на образователното сътрудничество и интернационализацията на предприемаческите практики.

Нашият опит на местно ниво включва:

 • Мониторинг на възможностите за финансиране и насърчаване на интервенциите на цялата територия чрез включване и активно участие на местните общности и власти;
 • Насърчаване на развитието на местни и транснационални мрежи като необходим инструмент за напредъка на интегрираните стратегии в рамките на територията;
 • Консултиране и подкрепа при приемането на мерки за осигуряване на качество и критерии за отговорни и прозрачни методи и инструменти за управление;
 • Hасърчаване на обмена на добри практики за постигане на устойчив и споделен модел на развитие;
 • Pазработване на иновативни решения и инструменти, водещи до културно и икономическо развитие на общностите и териториите.

On an international level, PRISM is active in the field of youth, adult education and vocational and educational training, with a focus on social inclusion, entrepreneurship and the empowerment of vulnerable groups.

Website: http://www.prismonline.eu/ 

Българският център за нестопанско право, известен още като БЦНП, е неправителствена организация с нестопанска цел в обществена полза със седалище в София, България. Нашата мисия е да подкрепяме развитието на благоприятна рамка за гражданското общество, така че хората да могат да се възползват от правото си на сдружаване и да могат активно да си сътрудничат за един по-добър свят. Водени сме от силното си убеждение, че неправителствените организации са ключови лидери на промяната към независими, приобщаващи и проспериращи общности.

Създадена през 2001 г., БЦНП подкрепя развитието на общество, изградено върху ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека. През последните 10 години BCNL разработва програма за социално предприемачество, която има за цел да вдъхнови иновативни бизнес инициативи на неправителствени организации, свързани с кауза, като начин за разширяване на тяхната финансова устойчивост и капацитет. В рамките на програмата ние им предоставяме:

 • Ресурси за изграждане на капацитет на НПО за разработване на техните бизнес идеи и планове;
 • Парични инвестиции в началния етап на инициативите за социално предприемачество;
 • Възможност да станете част от общност, в която изграждането на капацитет, работата в мрежа и обменът на опит и идеи са споделени като ценности и ресурси;
 • Комбинация от онлайн и офлайн пространство и услуги (чрез онлайн платформата ДарПазар и Къщата на гражданските отганизации), където НПО и социалните предприятия могат да промотират и продават своите продукти и услуги, свързани с каузи, да ползват офис пространство, ресурси, базирани на знания и обучение;
 • Комуникационни кампании в социалните и онлайн медии, които популяризират историите и въздействието на НПО и социалните предприятия в България, които променят живота;  
 • Застъпническа подкрепа и лидерство за поддържане на отворен и активен диалог с различни заинтересовани страни и лица, вземащи решения.

БЦНП работи на национално ниво, но също така влага усилия в изграждането на силни трансгранични партньорства с равностойни съмишленици в лицето на организации и компании. Вярваме, че трансграничният обмен формира следващото ниво за вдъхновение, иновации и промяна на общността, поради което сме убедени, че това е от решаващо значение за успешното развитие на екосистемата на социалното предприемачество в България. 

Основен уебсайт: http://bcnl.org/en

Уебсайт на ДарПазар: https://www.darpazar.bg/en

Уебсайт на Къщата на гражданските организации: http://ngohouse.bg/en/

Athens Lifelong Learning е изследователски и образователен институт със седалище в Атина, Гърция. Неговата мисия е да насърчава и подобрява иновационните процеси главно в областта на образованието и ученето през целия живот, развитието на човешкия капитал, обществото на знанието и социалното включване.

Институтът проявява активен интерес към редица социални проблеми, като например социалното изключване, дискриминацията и потъпкването на човешките права, и се опитва чрез прилагането на иновативни методики за обучение да смекчи тяхното въздействие.

Атинският институт допринася за образователната екосистема чрез научноизследователска и развойна дейност, създаване на отворени образователни програми, сътрудничество и насърчаване на сътрудничеството с напреднали научни организации и организиране на образователни събития. Институтът има дългогодишен опит в разработването на учебни планове и програми, които са в крак с новите тенденции, социалните изисквания и европейските приоритети, и подкрепя твърдото убеждение, че базираното на реални проблеми учене и иновативните методи на преподаване вдъхновяват любопитството и подобряват способността за учене, особено за неангажираните и откъснатите от обществото ученици.

Атинският институт се фокусира върху изграждането на предприемачески общности и върху предоставянето на подкрепа на новаторите, мечтателите и предприемачите, които са готови да стартират своите идеи и да създадат конкретни решения. Институтът упорито допринася за развитието на предприемаческа общност в местния контекст и предлага подкрепа на потенциални предприемачи и на предприемаческата общност [акселератори, инкубатори, центрове и др.]

Институтът допринася за подобряването на предприемаческата екосистема чрез разработването на сложни учебни програми и образователни/обучителни материали, насочени както към предприемачите, така и към предоставянето на персонализирани програми за обучение и подкрепящи услуги за потенциални предприемачи и дейности за изграждане на капацитет за бизнес консултанти.

Website: www.athenslifelonglearning.gr

Университетът в Лодз, основан през 1945 г., е едно от водещите висши училища в Полша, което се нарежда сред най-добрите висши учебни заведения в страната. Дванадесетте факултета на университета предлагат 95 програми и 158 специалности на полски език и 21 програми на английски език. Освен това университетът предлага няколко докторски програми и повече от 50 програми за следдипломно обучение. Понастоящем в Университета в Лодз се обучават около 28000 студенти от всички нива, включително 3000 от чужбина. В тази наистина международна атмосфера всеки може да се докосне до културното многообразие както на града, така и на учебното заведение. Нашето учебно заведение редовно приема гост-лектори, известни политици, бизнесмени и представители на културата от Полша и чужбина, а също така активно участва в много международни образователни и изследователски програми. Университетът в Лодз също така участва в многобройни европейски и национални проекти и инициативи в подкрепа на предприемачеството.

Факултетът по мениджмънт, който ще участва в този проект, има над 5000 студенти. Нашето дълбоко убеждение е, че образованието има трансформиращ капацитет и нашата роля като университет е да оборудваме и обучим следващото поколение студенти с необходимите нагласи и умения, които са от съществено значение за успеха в променящия се свят. В нашия факултет има 9 катедри, включително катедра "Предприемачество и индустриална политика", в която социалното предприемачество е една от основните дисциплини. Факултетът провежда изследвания в областта на науките, свързани с управлението, в сътрудничество с международни партньори, в съответствие с най-добрите регионални и международни практики. Освен това Факултетът по мениджмънт е водещ научен и дидактически център в региона на Лодз, специализиран в областта на науките, свързани с управлението.

Друг факултет, който ще допринесе за този проект, е Факултетът по икономика и социология в нашия университет Сред служителите на факултета има експерти в различни институции, финансиращи научни изследвания, т.е. Националния център за научни изследвания и развитие, Националния научен център. Научните проблеми, които се провеждат в рамките на изследването, засягат: пригодност за заетост и конкурентоспособност на млади и стари граждани, стратегическо управление на човешките ресурси, управление на компетенциите, социология на социалната структура, пазар на труда на завършилите висше образование, наука и висше образование.

Нашият университет е организатор на много международни и национални конференции.

Website: https://www.uni.lodz.pl/

ПОДКРЕПА ЗА УСЪРДНО РАБОТЕЩА СОЦИАЛНА ЕКОСИСТЕМА

Scroll to Top