ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Όλη η καινοτομία και η τεχνογνωσία στην οποία στηρίζεται το έργο SE-hubs είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής 4 εταίρων με υψηλά προσόντα.

Η PRISM είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση με αποστολή τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την ανταποδοτική πρόοδο των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων - ενεργώντας ως ειδικευμένος φορέας ανάπτυξης, από το 2012, με επιχειρησιακή έδρα την πόλη του Παλέρμο και έδρα την Enna της Ιταλίας.

Το PRISM αντιπροσωπεύει έναν κόμβο συν-σχεδιασμού, ανοικτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την εκπόνηση προσαρμοσμένων αναπτυξιακών στρατηγικών και παρεμβάσεων, με στόχο την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας και την κοινή χρήση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων, από μια διεθνή προοπτική.

Η ιδέα του PRISM προέρχεται από την καρδιά της ενδοχώρας της Σικελίας, με πρωτοβουλία επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της διαπολιτισμικής συνεργασίας και του διαλόγου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το PRISM διαθέτει πλούσια εμπειρία στη διαχείριση έργων με κοινωνικό αντίκτυπο, στην υποβολή και το συντονισμό τοπικών, ευρωπαϊκών ενωσιακών και διεθνών προτάσεων, καθώς και στην παροχή καινοτόμων αποτελεσμάτων, που σχετίζονται με τη μη τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των κοινοτήτων.

Σε τοπικό επίπεδο, η στρατηγική τους περιλαμβάνει την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων των φορέων, στον τομέα της εκπαιδευτικής συνεργασίας και της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών πρακτικών.

Η τεχνογνωσία τους σε τοπικό επίπεδο περιλαμβάνει:

 • Την παρακολούθηση των ευκαιριών χρηματοδότησης και την προώθηση παρεμβάσεων σε ολόκληρη την επικράτεια, μέσω της εμπλοκής και της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και αρχών.
 • Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης τοπικών και διακρατικών δικτύων, ως απαραίτητο εργαλείο για την πρόοδο ολοκληρωμένων στρατηγικών στην επικράτεια.
 • Την συμβουλευτική και υποστήριξη στην υιοθέτηση μέτρων και κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας για υπεύθυνες και διαφανείς μεθόδους και εργαλεία διαχείρισης
 • Την προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών προς ένα βιώσιμο και κοινό μοντέλο ανάπτυξης
 • Τον σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων και εργαλείων που οδηγούν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων και των εδαφών.

Σε διεθνές επίπεδο, η PRISM δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την επιχειρηματικότητα και την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων.

Website: http://www.prismonline.eu/ 

Το Bulgarian Center for Not-for-Profit Law ή αλλιώς BCNL είναι ένας μη κερδοσκοπικό δημόσιος οργανισμός ΜΚΟ που εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας. Αποστολή τους είναι να υποστηρίξουνε την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών, ώστε οι άνθρωποι να απολαμβάνουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και να μπορούν να συνεργάζονται ενεργά για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό που τους κινητοποιεί είναι η ισχυρή πεποίθησή τους ότι οι ΜΚΟ είναι οι βασικοί ηγέτες της αλλαγής προς την κατεύθυνση ανεξάρτητων, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούντων κοινοτήτων

Η BCNL ιδρύθηκε το 2001 και υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τελευταία 10 χρόνια η BCNLαναπτύσσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που στοχεύει στην έμπνευση καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ΜΚΟ που σχετίζονται με αιτίες, ως τρόπο επέκτασης της οικονομικής βιωσιμότητας και της ικανότητάς τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος τους παρέχουνε τα εξής:

 • Πόρους ανάπτυξης ικανοτήτων σε ΜΚΟ για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών και σχεδίων.
 • Χρηματικές επενδύσεις στο στάδιο εκκίνησης των πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας κοινότητας όπου η ανάπτυξη ικανοτήτων, η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών αποτελούν κοινές αξίες και πόρους,
 • Συνδυασμός διαδικτυακού και μη διαδικτυακού χώρου και υπηρεσιών (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας DarPazarκαι του NGO House) όπου οι ΜΚΟ και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν και να πωλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους σκοπούς τους, να χρησιμοποιήσουν χώρους γραφείων, πόρους που βασίζονται στη γνώση και την κατάρτιση.
 • Εκστρατείες επικοινωνίας στα κοινωνικά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που προωθούν τις ιστορίες που αλλάζουν τη ζωή και τον αντίκτυπο των ΜΚΟ και των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία,  
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση της συνηγορίας για τη διατήρηση του διαλόγου με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ανοικτό και ενεργό.

Η BCNL εργάζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά επενδύει επίσης προσπάθειες για την οικοδόμηση ισχυρών διασυνοριακών συνεργασιών με ομότιμους και ομοϊδεάτες οργανισμούς και εταιρείες. Πιστεύουνε ότι οι διασυνοριακές ανταλλαγές διαμορφώνουν το επόμενο επίπεδο για την έμπνευση, την καινοτομία και την αλλαγή της κοινότητας και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία. 

Κύριος δικτυακός τόπος: http://bcnl.org/en

Ιστοσελίδα DarPazar: https://www.darpazar.bg/en

Ιστοσελίδα του NGO House: http://ngohouse.bg/en/

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης Αθηνών είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ινστιτούτο με έδρα την Αθήνα. Έχει ως αποστολή την προώθηση και ενίσχυση των διαδικασιών καινοτομίας κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, της κοινωνίας της γνώσης και της κοινωνικής ένταξης.

Το Ινστιτούτο επιδεικνύει ενεργό ενδιαφέρον για μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις και η καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει επιχειρήσει μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης να μετριάσει τις επιπτώσεις τους.

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης συμβάλλει στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα μέσω δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργίας προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης, συνεργασίας και προώθησης της συνεργασίας με προηγμένους επιστημονικούς οργανισμούς και διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων που συμβαδίζουν με τις νέες εξελίξεις, τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και υποστηρίζει την πεποίθηση ότι η μάθηση με βάση τα πραγματικά προβλήματα και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας εμπνέουν την περιέργεια και βελτιώνουν τη μαθησιακή ικανότητα, ιδίως για τους αποσυνδεδεμένους και αποκομμένους μαθητές.

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της Αθήνας εστιάζει στην οικοδόμηση επιχειρηματικών κοινοτήτων και στην παροχή υποστήριξης στους καινοτόμους, τους ονειροπόλους και τους επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να προωθήσουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν απτές λύσεις. Έχει συμβάλει επίμονα στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κοινότητας στο τοπικό του πλαίσιο και έχει προσφέρει υποστήριξη σε δυνητικούς επιχειρηματίες και στην επιχειρηματική κοινότητα [επιταχυντές/διαμεσολαβητές, θερμοκοιτίδες, κόμβοι κ.λπ.].

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της Αθήνας έχει συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, μέσω της ανάπτυξης εξελιγμένων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού/καταρτιζόμενου υλικού που απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματίες, με την παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών για δυνητικούς επιχειρηματίες και την παροχή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων για συμβούλους επιχειρήσεων.

Website: www.athenslifelonglearning.gr

Το Πανεπιστήμιο του Λοτζ, το οποίο ιδρύθηκε το 1945, είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Οι 12 σχολές του Πανεπιστημίου παρέχουν 95 προγράμματα και 158 ειδικότητες στα πολωνικά και 21 προγράμματα στα αγγλικά. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο προσφέρει αρκετά διδακτορικά προγράμματα και περισσότερα από 50 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Επί του παρόντος, περίπου 28000 φοιτητές όλων των βαθμίδων φοιτούν στο Πανεπιστήμιο του Λοτζ, εκ των οποίων 3000 από το εξωτερικό. Σε αυτή την πραγματικά διεθνή ατμόσφαιρα ο καθένας μπορεί να βιώσει την πολιτιστική ποικιλομορφία τόσο της πόλης όσο και του ιδρύματος. Το ίδρυμά τους φιλοξενεί τακτικά προσκεκλημένους ομιλητές, διάσημους πολιτικούς, επιχειρηματίες και πολιτιστικούς εκπροσώπους από την Πολωνία και το εξωτερικό και συμμετέχει επίσης ενεργά σε πολλά διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο του Lodz συμμετέχει επίσης σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα.

Η Σχολή Διοίκησης που θα συμμετάσχει σε αυτό το έργο έχει πάνω από 5000 φοιτητές. Αποτελεί ισχυρή πεποίθησή τους ότι η εκπαίδευση έχει μετασχηματιστική ικανότητα και ο ρόλος τους ως πανεπιστήμιο είναι να εξοπλίσουνε και να εκπαιδεύσουνε την επόμενη γενιά φοιτητών με τις απαιτούμενες νοοτροπίες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Υπάρχουν 9 τμήματα στη Σχολή τους , συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανικής Πολιτικής, όπου η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα βασικά μαθήματα. Η Σχολή διεξάγει έρευνα στις επιστήμες που σχετίζονται με τη διοίκηση σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, σύμφωνα με τις βέλτιστες περιφερειακές και διεθνείς πρακτικές. Επιπλέον, η Σχολή Διοίκησης είναι το κορυφαίο επιστημονικό και διδακτικό κέντρο στην περιοχή του Lodz, με εξειδίκευση στις επιστήμες που σχετίζονται με τη διοίκηση.

Μια άλλη σχολή που θα συμβάλει στο έργο αυτό θα είναι η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου . Μεταξύ του προσωπικού της σχολής υπάρχουν εμπειρογνώμονες σε διάφορα ιδρύματα χρηματοδότησης της έρευνας, π.χ. το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Επιστημών. Τα επιστημονικά προβλήματα που διεξάγει η έρευνα αφορούν: απασχολησιμότητα και ανταγωνιστικότητα νέων και ηλικιωμένων πολιτών, στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση ικανοτήτων, κοινωνιολογία της κοινωνικής δομής, αγορά εργασίας αποφοίτων πανεπιστημίου, επιστήμη και ανώτατη εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιό είναι διοργανωτής πολλών διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

Website: https://www.uni.lodz.pl/

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ

Scroll to Top