1. Περιεχόμενο του δεύτερου επιπέδου της υποχρέωτικής ενημέρωσης - κοινή ρήτρα ενημέρωσης.
    1. Κοινοί ελεγκτές
    Οι κοινοί ελεγκτές είναι:
    − PRISM - IMPRESA SOCIALE SRL με βάση στην ENNA EN, διεύθυνση: Via Falautano (Palazzo Grimaldi), Ιταλία
    − BULGARIAN CENTER FOR PROFIT LAW BCNL, Σόφια, διεύθυνση: 3 HRISTO BELCHEV STREET, Βουλγαρία
    − ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE, με βαση το Marousi, διεύθυνση: Kifisias Avenue 62, Ελλάδα
    − UNIVERSITY OF ŁÓDZKI το οποίο βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: 68 Narutowicza Street, 90-136 Łódź
    2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
    Οι Κοινοί Ελεγκτές έχουν ορίσει Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
    − PRISM - IMPRESA SOCIALE SRL - e-mail address: a.melillo@associazioneprism.eu
    − BULGARIAN CENTER FOR PROFIT LAW BCNL – e-mail address: plamen@bcnl.org
    − ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE – e-mail address: oxylouri@athenslifelonglearning.gr
    − UNIVERSITY OF LODZ – via e-mail: iod@uni.lodz.pl.
    3. Σκοπός και νομική βάση της διαδικασίας
    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο "Co-creating Hubs for Social Enterprises" με αριθμό 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, όπως ορίζεται στην Κύρια Συμφωνία.
    within the Erasmus+ project entitled “Co-creating Hubs for Social Enterprises” with number 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN as defined in the Main Agreement.
    Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
    - Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 1 σημείο 3 του νόμου της 20ής Ιουλίου 2018. Νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστήμη (δηλ. Dz. U. του 2020, σημείο 85) (καθώς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας σε σχέση με την εκτέλεση από τα Πανεπιστήμια ενός από τα βασικά τους καθήκοντα, το οποίο είναι η διεξαγωγή επιστημονικών δραστηριοτήτων, η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών και η μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας στην οικονομία εξυπηρετώντας την αποστολή που έχει ανατεθεί στα Πανεπιστήμια) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013. για τη θέσπιση του "Erasmus+": του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, 1720/2006/ΕΚ και 1298/2008/ΕΚ (καθώς είναι αναγκαίο για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον κοινό ελεγκτή σε σχέση με την υλοποίηση του έργου ERASMUS+ Δράση 3),
    - Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε σχέση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των εσωτερικών πράξεων που ισχύουν στους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας- άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ βάσει της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αφορά τη συγκατάθεση που δόθηκε από τον συμμετέχοντα στην έρευνα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε σχέση με τη συμμετοχή του στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο "Co-creating Hubs for Social Enterprises" με αριθμό 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

    4. Εθελημένη Παροχή προσωπικών δεδομένων
    Η παροχή δεδομένων είναι εθελοντική αλλά απαραίτητη για τη συμμετοχή στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο "Co-creating Hubs for Social Enterprises" και αριθμό 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.
    5. Αποδέκτες των δεδομένων
    Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατεθούν σε άλλες οντότητες, με εξαίρεση τις οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει του νόμου και τις οντότητες με τις οποίες οι κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν συνάψει συμφωνίες για την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες υποχρεώνουν τους αποδέκτες να διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.
    6. Πηγή δεδομένων
    Σε περίπτωση συμμετοχής σε μελέτη (π.χ. συνέντευξη), τα δεδομένα σας προέρχονται από τις πληροφορίες που παρέχονται στον υπεύθυνο της συνέντευξης, σε περίπτωση πρόσκλησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας) προέρχονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές. Στην περίπτωση εγγραφής σε μια εκδήλωση μέσω φόρμας, τα δεδομένα σας προέρχονται από το περιεχόμενο της συμπληρωμένης φόρμας.
    7. Πληροφορίες για μη αυτοματοποιημένες αποφάσεις
    Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υπόκεινται σε κατάρτιση προφίλ και δεν θα λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει αυτών των δεδομένων.
    8. Διάρκεια της επεξεργασίας
    Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, αλλά όχι πέραν των 5 ετών από την ημερομηνία παραλαβής από τον συντονιστή του έργου της δόσης που είναι απαραίτητη για την εκκαθάριση του έργου. Μετά την παύση του σκοπού της επεξεργασίας, τα δεδομένα θα διαγράφονται.
    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται από το Πανεπιστήμιο του Lodz σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, δηλαδή για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής της δόσης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) στον κοινό επικεφαλής κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας που ενεργεί ως συντονιστής του έργου. Μόλις παύσει ο σκοπός της αποθήκευσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν από τον εκτελούντα την επεξεργασία.

    9. Δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία
    Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης στην επεξεργασία και περιορισμού της επεξεργασίας. Στην περίπτωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

    10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
    Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε:
     στην Ιταλία: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia 11 00187 - Roma, Italy
     στη Βουλγαρία: Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Boulevard "Professor Tsvetan Lazarov"
     στην Ελλάδα: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, PC 115 23, Αθήνα
     στην Πολωνία: στον Πρόεδρο της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία
    Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

    ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ (απόσπασμα από τη συμφωνία συνδιαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
    Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, με τα στοιχεία ταυτότητας που αναφέρονται κατωτέρω, έχουν προβεί στις ακόλουθες ρυθμίσεις:
    1. Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξής:
    − PRISM - IMPRESA SOCIALE SRL με έδρα την ENNA EN, διεύθυνση: Via Falautano (Palazzo Grimaldi), Ιταλία (κοινός επικεφαλής / κοινός υπεύθυνος επεξεργασίας),
    − BULGARIAN CENTER FOR PROFIT LAW BCNL με έδρα την Σόφια, διεύθυνση: 3 HRISTO BELCHEV STREET, Βουλγαρία (Κοινός ελεγκτής 2),
    − ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE με έδρα το Μαρούσι, διεύθυνση: ΑΘΗΝΑ: Λεωφόρος Κηφισίας 62, Ελλάδα (κοινός ελεγκτής 3),
    − UNIVERSITY OF ŁÓDZKI με έδρα 68 Narutowicza Street, 90-136 Łódź (κοινός ελεγκτής 4),
    2. Οι κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας επεξεργάζονται από κοινού τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την υλοποίηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο "Co-creating Hubs for Social Enterprises" και αριθμό 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN σύμφωνα με τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ.
    3. Η παροχή των παρόντων πληροφοριών συνιστά πρόσβαση στο κύριο περιεχόμενο των κοινών ρυθμίσεων των κοινών υπευθύνων επεξεργασίας, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο πρώτο σημείο ανωτέρω, για την από κοινού διαχείριση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ "Co-creating Hubs for Social Enterprises" με αριθμό 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN και με βάση τη νομική βάση που αναφέρεται στην υποχρέωση ενημέρωσης που απευθύνεται στους συμμετέχοντες στην έρευνα.
    4. Όπως συμφωνήθηκε από κοινού από τους κοινούς ελεγκτές, σας ενημερώνουμε ότι:
    1. Κάθε ένας από τους κοινούς ελεγκτές είναι υπεύθυνος από μόνος του για:
    a) σε περίπτωση αίτησης συμμετοχής σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο "Co-creating Hubs for Social Enterprises" και αριθμό 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN - τη χρήση κοινής ρήτρας ενημέρωσης σχετικά με τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του κύριου περιεχομένου των ρυθμίσεών τους για την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
    β) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ,
    γ) την ορθή διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη στιγμή της παραλαβής του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
    δ) την άσκηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους περιορισμούς που προβλέπει ο νόμος,
    ε) τη διασφάλιση της υπευθυνότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε καθέναν από τους κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας,
    στ) την τήρηση τεκμηρίωσης που περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου μητρώου δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων (απαίτηση του άρθρου 30 ΓΚΠΔ),
    ζ) τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, ιδίως έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
    η) να αναφέρει, σε συμφωνία με τους άλλους κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας, στην εποπτική αρχή την παραβίαση που αναφέρεται στο άρθρο 33 του ΓΚΠΔ που συμβαίνει στις δικές του δομές,
    θ) να κοινοποιεί παραβίαση δεδομένων σε πρόσωπο, εάν είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο βλάβης των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών φυσικών προσώπων.
    1. Ο επικεφαλής κοινός ελεγκτής, ενεργώντας ως συντονιστής του έργου, είναι επίσης υπεύθυνος για:
    α) τον συντονισμό της άσκησης των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, όταν τα αιτήματά τους αφορούν επεξεργασία από περισσότερους του ενός κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας,
    β) το συντονισμό της κοινοποίησης στην εποπτική αρχή μιας παραβίασης που αναφέρεται στο άρθρο 33 του ΓΚΠΔ, εάν η παραβίαση συνέβη εντός των δομών περισσότερων του ενός κοινών υπευθύνων επεξεργασίας,
    5. Κατά τη συνδιαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας, καθένας από τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του ΓΚΠΔ, ήτοι
    − Το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφου των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ
    − Το δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
    − το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ
    − το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,
    − το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ,
    − το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.
    6. Όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει αίτημα για την άσκηση δικαιώματος απευθείας σε έναν από τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας, καθένας από τους εν λόγω κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας είναι υπεύθυνος για την άμεση διαβίβαση του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων στον αρμόδιο κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας.
    Οι κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν καθιερώσει σημεία επικοινωνίας για τα υποκείμενα των δεδομένων - μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους γραπτώς στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.melillo@associazioneprism.eu , plamen@bcnl.org , oxylouri@athenslifelonglearning.gr , iod@uni.lodz.pl,
    7. Σας ενημερώνουμε ότι, παρά τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3-4 ανωτέρω, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του ΓΚΠΔ κατά καθενός από τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι ένα αίτημα άσκησης δικαιωμάτων που απευθύνεται σε καθέναν από τους κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας αποτελεί αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

     

Scroll to Top