WSPIERANIE I INSPIROWANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Innowacyjne modele Centrów (hubów) Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SE ang. social enterprises), są istotnym warunkiem zrównoważonego rozwoju SE na poziomie eksperckim i organizacyjnym. Skontaktuj się z nami.

Nasze cele

Celem SE Hubs jest opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (ang. SE Co-Creation Hub) organizacji społecznych, które pracują z grupami defaworyzowanymi lub działają na rzecz przezwyciężania problemów społecznych w różnych dziedzinach życia (kultura, sport, zatrudnienie, itp.) oraz przetestowanie jego praktycznego zastosowania w h kontekście lokalnym. 

SEHUBS IN POLAND

SEHUBS IN ITALY

KOMPLEKSOWA INICJATYWA

Projekt SE Hubs ma na celu opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej (SE Co-creation Hub), który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz posłuży jako generator silnych i sprawnych społeczności przedsiębiorstw społecznych.

BENEFICJENCI
Beneficjenci działań SE Hubs toprzedsiębiorstwa społeczne (SE) – doświadczenie i badania pokazują, że mogą one stanowić dobrą praktykę w zakresie zapewniania włączenia społecznego.
INNOWACYJNY MODEL
Projekt SE Hubs wprowadza w życie innowacyjny model Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej, który zapewni kompleksowy pakiet innowacyjnych szkoleń i praktyk operacyjnych oraz będzie sprzyjał wzmocnieniu funkcjonowania społeczności przedsiębiorstw społecznych.
ZDOLNOŚĆ
Budowanie potrzeb przedsiębiorstw społecznych w zakresie stosowania inkluzywnego podejścia do szkoleń dla ich pracowników.
PRZEPŁYW INFORMACJI
Potrzeba wymiany doświadczeń i wiedzy na temat integracyjnych i innowacyjnych nieformalnych programów szkoleniowych, opartych na włączeniu i umiejętnościach, które są stosowane przez przedsiębiorstwa społeczne dla ich grup docelowych.
BUDOWANIE ZAUFANIA
Potrzeba uzyskania publicznego uznania i zaufania społeczności dla działań sektora społecznej przedsiębiorczości.
SE Hubs wspierają pomyślny rozwój praktyk operacyjnych i szkoleniowych, które będą dalej stosowane w ramach usług szkoleniowych i edukacyjnych SE. SE Hubs pomagają i dostarczają metod, jak włączyć narzędzia do edukacji włączającej i szkolenia własnego personelu i grup docelowych w codziennym zarządzaniu i działaniu.

KRAJOBRAZ I PRZESZKODY

SE Hubs działają jako instytucje edukacji pozaformalnej i szkoleń, które zapewniają różnego rodzaju wsparcie dla kadry zarządzającej i operacyjnej przedsiębiorstw społecznych o różnym profilu społecznym.
Przedsiębiorstwa te tworzą możliwości dla udanej i trwałej integracji społecznej osób defaworyzowanych poprzez edukację pozaformalną/opartą na umiejętnościach zawodowych, poprawiając ich szanse na zatrudnienie.
Opierają one swoją indywidualną pracę z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, które są w zakresie ich pracy społecznej lub zajmują się wyzwaniami społecznymi, na promowaniu wspólnych wartości europejskich.
Przedsiębiorstwa społeczne opracowują tę specyficzną część swojej pracy eksperckiej w formie instytucji edukacyjnej lub szkoleniowej. Ale nawet w przypadkach, gdy nie rozwinęły działalności szkoleniowej do tego formalnego poziomu, integrują szkolenia w ramach swojej eksperckiej pracy socjalnej i innych rodzajów wsparcia, jakie oferują swoim grupom docelowym.
Są one instrumentem, dzięki któremu różne marginalizowane grupy, takie jak niepełnosprawni, uchodźcy, migranci, osoby wykluczone społecznie, mogą nauczyć się, jak być aktywnymi i wiarygodnymi członkami społeczeństw UE, a tym samym jak korzystać ze swoich praw podstawowych na równi z innymi.

Przedsiębiorstwa społeczne są kluczowymi instrumentami do opracowywania innowacji i przenoszenia ich na trwałe rozwiązania wspólnotowe.

NARZĘDZIA

Model SE Hub zapewni:

WYZWANIA I INNOWACJE

Przedsiębiorstwa społeczne, stanowiące nowy segment życia społeczno-gospodarczego w większości krajów UE, poszukują zrównoważonego ekosystemu.
Przedsiębiorstwa społeczne w większości państw UE napotykają podobne przeszkody i mają podobne potrzeby dla zapewnienia sobie stabilności finansowej i operacyjnej. Istniejące sieci przedsiębiorstw społecznych koncentrują swoje działania przede wszystkim na lokalnych przedsiębiorstwach społecznych, a nie na wspieraniu szerszej wymiany praktyk, wiedzy i doświadczeń między społecznościami przedsiębiorców społecznych pochodzących z różnych kontekstów lokalnych. Większość istniejących instytucji wspierających zapewnia SE przede wszystkim specjalne szkolenia, które koncentrują się głównie na rozwoju ich działalności gospodarczej i rynku, a nie na rozwoju personelu i budowaniu potencjału i/lub przestrzeni dla ich działalności.
Aby być bardziej zrównoważonym pod względem zarządzania wewnętrznego, ale także pod względem osiągniętego wpływu ze świadczenia usług, Centra SE Hub powinny zapewniać nie tylko zasoby analityczne i / lub zasoby dla rozwoju SE (takie jak narzędzia oceny wpływu, biznesplany itp.). Powinny one być w stanie zorganizować kompleksowe programy szkoleniowe typu peer-to-peer, matryce zarządzania organizacją, możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a potencjalnymi klientami (takie jak sklepy, warsztaty, bazary itp.) i wreszcie - możliwości znalezienia odpowiedników poza swoimi społecznościami lokalnymi w celu wymiany pomysłów i określenia wspólnych pól współpracy i rozwoju.

Współtworzenie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej, który można łatwo dostosować do specyfiki różnych kontekstów lokalnych, będzie sprzyjać przyszłemu pomyślnemu rozwojowi operacyjnemu i eksperckiemu SE jako organizacji. Pomoże im to również służyć jako trwałe centra szkoleniowe dla różnych członków społeczności, bez względu na ich różnice i pochodzenie. W ten sposób wspieramy budowanie bardziej inkluzywnych społeczeństw, w których wszyscy członkowie podzielają wspólne wartości i szanują wzajemne prawa. 

WSPIERANIE EKOSYSTEMU SPOŁECZNEGO

Scroll to Top