Partnerzy

Wszystkie innowacje i ekspertyzy, opracowane w projekcie SE-hubs są wynikiem udziału 4 wysoko wykwalifikowanych organizacji partnerskich.

profit, którego misją jest tworzenie równych szans dla postępu społeczeństw, lokalnych społeczności i obywateli - działając jako wykwalifikowany agent rozwoju, od 2012 roku, z siedzibą operacyjną w mieście Palermo i siedzibą statutową w Enna, Włochy.

PRISM stanowi centrum wspólnego planowania, otwarte dla podmiotów publicznych i prywatnych, służące opracowywaniu dostosowanych strategii rozwoju i interwencji, mających na celu waloryzację różnorodności i dzielenie się zasobami społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi społeczności lokalnych, z perspektywy międzynarodowej.

Koncepcja PRISM wywodzi się z serca sycylijskiej prowincji, z inicjatywy profesjonalistów pracujących w dziedzinie współpracy i dialogu międzykulturowego, zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

PRISM posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami o oddziaływaniu społecznym, składaniu aplikacji i koordynowaniu projektów lokalnych, unijnych i międzynarodowych, jak również w dostarczaniu innowacyjnych produktów, związanych z edukacją nieformalną i rozwojem społeczności.

Na poziomie lokalnym, nasza strategia obejmuje wspieranie współpracy pomiędzy lokalnymi aktorami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi, poprzez przyczynianie się do wzmocnienia profesjonalnych i zorientowanych na działanie kompetencji, w dziedzinie współpracy edukacyjnej i internacjonalizacji praktyk przedsiębiorczych.

Nasze lokalne doświadczenie obejmuje:

 • Monitorowanie możliwości finansowania i promowanie interwencji na całym terytorium, poprzez zaangażowanie i aktywny udział lokalnych społeczności i władz;
 • Zachęcanie do rozwoju sieci lokalnych i ponadnarodowych, jako niezbędnego narzędzia dla postępu zintegrowanych strategii na danym terytorium;
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie przyjęcia środków i kryteriów zapewnienia jakości dla odpowiedzialnych i przejrzystych metod i narzędzi zarządzania;
 • Promowanie wymiany dobrych praktyk w kierunku zrównoważonego i wspólnego modelu rozwoju;
 • Projektowanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi, prowadzących do kulturowego i ekonomicznego rozwoju społeczności oraz terytoriów.

Na poziomie międzynarodowym PRISM działa w dziedzinie kształcenia młodzieży, dorosłych oraz szkoleń zawodowych, koncentrując się na włączeniu społecznym, przedsiębiorczości i wzmocnieniu pozycji słabszych grup społecznych.

Website: http://www.prismonline.eu/ 

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law aka BCNL jest publiczną organizacją pozarządową non-profit z siedzibą w Sofii, w Bułgarii. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tak aby ludzie mogli korzystać z prawa do zrzeszania się i aktywnie współpracować na rzecz lepszego świata. Wierzymy, że organizacje pozarządowe są kluczowymi liderami zmian w kierunku niezależnych, integracyjnych i prosperujących społeczności.

Powstała w 2001 roku BCNL wspiera rozwój społeczeństwa, które jest zbudowane na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i poszanowania praw człowieka. W ciągu ostatnich 10 lat BCNL rozwija Program Przedsiębiorczości Społecznej, którego celem jest inspirowanie innowacyjnych inicjatyw biznesowych organizacji pozarządowych jako sposobu na zwiększenie ich trwałości finansowej i potencjału. W ramach programu zapewniamy im:

 • Środki na budowanie potencjału dla organizacji pozarządowych w celu rozwijania ich pomysłów i planów biznesowych;
 • Inwestycje pieniężne w fazie początkowej inicjatyw przedsiębiorczości społecznej;
 • Możliwość stania się częścią społeczności, w której budowanie potencjału, tworzenie sieci oraz wymiana doświadczeń i pomysłów są uznawane za wartości i zasoby;
 • Połączenie przestrzeni i usług online i offline (poprzez platformę internetową DarPazar i Dom Organizacji Pozarządowych), gdzie organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne mogą promować i sprzedawać swoje produkty i usługi związane z konkretną sprawą, korzystać z przestrzeni biurowej, zasobów opartych na wiedzy i szkoleniowych;
 • Kampanie komunikacyjne w mediach społecznościowych i internetowych, które promują zmieniające się na żywo historie i wpływ organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych w Bułgarii;  
 • Wsparcie prawnicze i przywództwo w celu utrzymania otwartego i aktywnego dialogu z różnymi interesariuszami i decydentami.

BCNL działa na poziomie krajowym, ale także inwestuje wysiłki w budowanie silnego partnerstwa transgranicznego z rówieśnikami i podobnie myślącymi organizacjami i firmami. Wierzymy, że wymiana transgraniczna kształtuje kolejny poziom dla inspiracji, innowacji i zmian w społeczności, dlatego jesteśmy przekonani, że ma to kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości społecznej w Bułgarii. 

Główna strona internetowa: http://bcnl.org/en

Strona internetowa DarPazar: https://www.darpazar.bg/en

Strona internetowa NGO House: http://ngohouse.bg/en/

Athens Lifelong Learning Institute jest instytutem badawczym i edukacyjnym z siedzibą w Atenach, w Grecji. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie procesów innowacyjnych głównie w obszarach edukacji i uczenia się przez całe życie, rozwoju kapitału ludzkiego, społeczeństwa opartego na wiedzy i integracji społecznej.

Instytut wykazuje aktywne zainteresowanie wieloma kwestiami społecznymi, takimi jak wykluczenie społeczne, dyskryminacja i łamanie praw człowieka, a poprzez wdrażanie innowacyjnych metodologii nauczania stara się łagodzić ich wpływ.

Athens Lifelong Learning Institute przyczynia się do rozwoju ekosystemu edukacyjnego poprzez działania badawczo-rozwojowe, tworzenie otwartych programów edukacyjnych, współpracę i promowanie współpracy z zaawansowanymi organizacjami naukowymi oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu aktualnych programów edukacyjnych, opartych na osiągnięciach, potrzebach społecznych i priorytetach europejskich oraz popiera głębokie przekonanie, że uczenie się oparte na rzeczywistych problemach i innowacyjne metody nauczania inspirują ciekawość i poprawiają zdolność uczenia się, zwłaszcza w przypadku uczniów niezaangażowanych i odłączonych.

Athens Lifelong Learning Institute koncentruje się na budowaniu przedsiębiorczych społeczności i zapewnianiu wsparcia innowatorom, marzycielom i przedsiębiorcom, którzy są gotowi do wprowadzenia swoich pomysłów w życie i tworzenia konkretnych rozwiązań. Wytrwale przyczynia się do rozwoju społeczności przedsiębiorczej w kontekście lokalnym i oferuje wsparcie dla potencjalnych przedsiębiorców i społeczności przedsiębiorczej [akceleratory, inkubatory, huby itp.]

Athens Lifelong Learning Institute przyczynia się do poprawy ekosystemu przedsiębiorczości, poprzez rozwój zaawansowanych programów nauczania i materiałów edukacyjnych/szkoleniowych skierowanych zarówno do przedsiębiorców, poprzez dostarczanie dostosowanych programów szkoleniowych i usług wspierających dla potencjalnych przedsiębiorców oraz dostarczanie działań budujących potencjał dla doradców biznesowych.

Website: www.athenslifelonglearning.gr

Uniwersytet Łódzki, założony w 1945 roku, jest jedną z wiodących instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce, zaliczaną do ścisłej czołówki uczelni wyższych w kraju. 12 wydziałów Uniwersytetu oferuje 95 programów i 158 specjalności w języku polskim oraz 21 programów w języku angielskim. Ponadto, Uniwersytet oferuje kilka programów studiów doktoranckich i ponad 50 programów studiów podyplomowych. Obecnie na Uniwersytecie Łódzkim studiuje około 28000 studentów na wszystkich poziomach, w tym 3000 z zagranicy. W tej prawdziwie międzynarodowej atmosferze każdy może doświadczyć różnorodności kulturowej zarówno miasta, jak i instytucji. Nasza instytucja regularnie gości prelegentów, znanych polityków, biznesmenów i przedstawicieli kultury z Polski i zagranicy, a także aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Uniwersytet Łódzki jest również zaangażowany w liczne unijne i krajowe projekty oraz inicjatywy wspierające przedsiębiorczość.

Na Wydziale Zarządzania, który będzie zaangażowany w ten projekt, studiuje ponad 5000 studentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja ma zdolność do generowania transformacji, a naszą rolą jako uniwersytetu jest wyposażenie i szkolenie następnej generacji studentów w zakresie postaw i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w zmieniającym się świecie. Istnieje 10 katedr na naszym Wydziale, w tym Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, gdzie przedsiębiorczość społeczna jest jednym z podstawowych przedmiotów. Wydział prowadzi badania w zakresie nauk związanych z zarządzaniem we współpracy z partnerami międzynarodowymi, zgodnie z najlepszymi praktykami regionalnymi i międzynarodowymi. Ponadto, Wydział Zarządzania jest wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w regionie łódzkim, specjalizującym się w naukach związanych z zarządzaniem.

Kolejnym wydziałem biorącym udział w projekcie będzie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny naszej Uczelni. Wśród pracowników wydziału znajdują się eksperci różnych instytucji finansujących badania, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki. Problemy naukowe prowadzone w ramach badań dotyczą: zatrudnialności i konkurencyjności młodych i starszych obywateli, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, socjologii struktur społecznych, rynku pracy absolwentów szkół wyższych, nauką i szkolnictwem wyższym.

Nasza Uczelnia jest organizatorem wielu konferencji międzynarodowych i krajowych.

Website: https://www.uni.lodz.pl/

WSPIERANIE EKOSYSTEMU SPOŁECZNEGO

Scroll to Top