1. Treść drugiej warstwy obowiązku informacyjnego – wspólna klauzula informacyjna
    1. Współadministratorzy
    Współadministratorami danych są:
    − PRISM - IMPRESA SOCIALE SRL z siedzibą w ENNA EN, adres: Via Falautano (Palazzo Grimaldi), Włochy
    − BULGARIAN CENTER FORNOT FOR PROFIT LAW BCNL z siedzibą w Sofii, adres: 3 HRISTO BELCHEV STREET, Bułgaria
    − ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE z siedzibą w Marousi, adres: Kifisias Avenue 62, Grecja
    − UNIWERSYTET ŁÓDZKI z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
    2. Inspektor Ochrony Danych
    Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
    − PRISM - IMPRESA SOCIALE SRL – adres e-mail: a.melillo@associazioneprism.eu
    − BULGARIAN CENTER FORNOT FOR PROFIT LAW BCNL – adres e-mail: plamen@bcnl.org
    − ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE – adres e-mail: oxylouri@athenslifelonglearning.gr
    − UNIWERSYTET ŁÓDZKI – poprzez e-mail: iod@uni.lodz.pl
    3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przypisanych Współadministratorom
    w ramach projektu Erasmus+ pt. „Co-creating Hubs for Social Enterprises” o numerze 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN określonych w Umowie głównej.
    Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
    − Αrt. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 2 oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) (gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizacją przez Uczelnie jednego z podstawowych zadań, jakim jest prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki służącego realizacji misji przypisanej Uczelniom wyższym) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny program Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych w związku z realizacją projektu ERASMUS+ Akcja 3);
    − Αrt. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego u Współadministratorów; art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy zgody wyrażonej przez uczestnika badania na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w badaniu realizowanym w ramach projektu Erasmus+ pt. „Co-creating Hubs for Social Enterprises” o numerze 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN);

    4. Dobrowolność podania danych
    Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w badaniach realizowanych w ramach projektu Erasmus+ pt. „Co-creating Hubs for Social Enterprises” o numerze 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.
    5. Odbiorcy danych
    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi Współadministratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązujące odbiorców do zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych.
    6. Źródło danych
    W przypadku udziału w badaniu (np. wywiad) Państwa dane pochodzą z informacji przekazanych osobie prowadzącej wywiad, w przypadku wysłania zaproszenia drogą elektroniczną, Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe) pochodzą z ogólnodostępnych źródeł. W przypadku rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem formularza, dane pochodzą z treści wypełnionego formularza.
    7. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji
    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
    8. Czas przetwarzania
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia otrzymania przez Koordynatora projektu transzy niezbędnej do rozliczenia projektu. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.
    Dane osobowe będą przechowywane przez Uniwersytet Łódzki w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których dane są przetwarzane, tj. przez okres 5 lat licząc od daty ostatniej wypłaty transzy przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Narodowej Komisji Europejskiej (EACEA) na rzecz Współadministratora Wiodącego, pełniącego rolę koordynatora projektu. Po ustaniu celu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte przez podmiot przetwarzający.

    9. Prawa związane z przetwarzaniem
    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

    10. Prawo wniesienia skargi
    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do:
     we Włoszech: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia 11 00187 – Roma, Włochy
     w Bułgarii: Komisja Ochrony Danych Osobowych, Boulevard "Professor Tsvetan Lazarov"
     w Greece: Grecki Urząd Ochrony Danych, Kifissias 1-3, PC 115 23, Ateny, Grecja.
     w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO

    ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ (wyciąg z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi)
    Zgodnie z art. 26 RODO informujemy o tym, że Współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:
    1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
    − PRISM - IMPRESA SOCIALE SRL z siedzibą w ENNA EN, adres: Via Falautano (Palazzo Grimaldi), Włochy (Współadministrator Wiodący),
    − BULGARIAN CENTER FORNOT FOR PROFIT LAW BCNL z siedzibą w Sofii, adres: 3 HRISTO BELCHEV STREET, Bułgaria (Współadministrator 2),
    − ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE z siedzibą w Marousi, adres: Kifisias Avenue 62, Grecja (Współadministrator 3),
    − UNIWERSYTET ŁÓDZKI z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Współadministrator 4),
    2. Współadministratorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z realizacją przypisanych im zadań w ramach projektu Erasmus+ pt. „Co-creating Hubs for Social Enterprises” o numerze 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
    3. Przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych uczestników badań realizowanych w ramach projektu Erasmus+ pt. „Co-creating Hubs for Social Enterprises” o numerze 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do uczestników badań.
    4. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:
    1) Każdy ze Współadministratorów odpowiada we własnym zakresie za:
    a) w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym w ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Co-creating Hubs for Social Enterprises” o numerze 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN – posługiwanie się wspólną klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów, w tym zasadniczą treść ich uzgodnień w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych;
    b) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;
    c) właściwe zabezpieczenie danych osobowych od momentu otrzymania dokumentacji z danymi osobowymi;
    d) realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa;
    e) zapewnienie rozliczalności w zakresie realizacji obowiązków przypisanych poszczególnym Współadministratorom;
    f) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w tym rejestru czynności przetwarzania danych (wymóg art. 30 RODO);
    g) zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO w szczególności przed dostępem nieuprawnionych osób;
    h) zgłoszenie – w uzgodnieniu z pozostałymi Współadministratorami – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach;
    i) zawiadomienie osoby o naruszeniu ochrony danych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
    1) Współadministrator Wiodący, pełniący rolę koordynatora projektu odpowiada ponadto za:
    a) koordynowanie realizacji praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, jeśli żądania tych osób dotyczą przetwarzania przez więcej niż jednego Współadministratora;
    b) koordynowanie zgłoszenia do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, jeśli naruszenie zaistniało w strukturach więcej niż jednego Współadministratora;
    5. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:
    − prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
    − prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO
    − prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
    − prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
    − prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
    − prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
    6. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.
    Współadministratorzy utworzyli punkty kontaktowe dla osób, których dane dotyczą – można się z nimi skontaktować pisząc na adresy e-mail: a.melillo@associazioneprism.eu, plamen@bcnl.org, oxylouri@athenslifelonglearning.gr, iod@uni.lodz.pl,
    7. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.

     

Scroll to Top