ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα καινοτόμα μοντέλα δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρησιακών κέντρων (hubs) αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΕ) σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και οργάνωσης.

Οι Στόχοι μας

Στόχος του έργου SE Hubs είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο μοντέλο για την συνδημιουργία επιχειρησιακών κέντρων για κοινωνικές επιχειρήσεις που απευθύνονται σε διάφορες μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες ή που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων σε διάφορους τομείς (πολιτισμός, αθλητισμός, απασχόληση κ.λπ.) και να το εφαρμόσει πρακτικά σε διαφορετικά τοπικά πλαίσια. 

SEHUBS IN POLAND

SEHUBS IN ITALY

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Το έργο SE Hubs στοχεύει στη δημιουργία και την πρακτική εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου συνδημιουργίας επιχειρησιακών κέντρων (hubs) για κοινωνικές επιχειρήσεις, το οποίο θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο καινοτόμων εκπαιδεύσεων και λειτουργικών πρακτικών και θα χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για ισχυρότερες και βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Οι ωφελούμενοι από τις δραστηριότητες του έργου SE Hubs είναι οι ίδιες οι κοινωνικές επιχειρήσεις (SEs) οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν μια καλή πρακτική για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το έργο SE Hubs θέτει σε εφαρμογή ένα καινοτόμο μοντέλο SE Co-Creation Hub (Συν-Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου για Κοινωνικές Επιχειρήσεις) που θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο καινοτόμων εκπαιδεύσεων και λειτουργικών πρακτικών και θα χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για ισχυρότερες και βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις.
Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Αποτύπωση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων στον τομέα της εφαρμογής συμπεριληπτικής κατάρτισης για το προσωπικό τους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι ανάγκες για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με καινοτόμα μη τυπικά προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που εφαρμόζονται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις στις ομάδες-στόχους τους.
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Οι ανάγκες για την απόκτηση δημόσιας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης στις δραστηριότητες των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
Το έργο SE Hubs υποστηρίζει την επιτυχή ανάπτυξη επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών που θα εφαρμοστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της κατάρτισης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Το έργο SE Hubs υποστηρίζει και παρέχει μεθόδους για το πώς να ενσωματωθούν τα εργαλεία για την εκπαίδευση και την συμπεριληπτική κατάρτιση του προσωπικού τους καθώς και των ομάδων-στόχων τους στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία.

ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ

Τα Επιχειρησιακά Κέντρα για Κοινωνικές Επιχειρήσεις (SE Hubs) λειτουργούν ως φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν διάφορους τύπους υποστήριξης στο διοικητικό και επιχειρησιακό προσωπικό κοινωνικών επιχειρήσεων με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο.
Αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούν ευκαιρίες για επιτυχή και βιώσιμη κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτούντων ατόμων μέσω της μη τυπικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης σε δεξιότητες, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους.
Βασίζουν την εργασία τους στην υποστήριξη μειονεκτούντων ατόμων ή ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις, και στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν αυτό το τμήμα της εμπειρογνωμοσύνης τους υπό τη μορφή ενός εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού ιδρύματος. Αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είχαν αναπτύξει τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες σε αυτό το επίπεδο, ενσωματώνουν τις εκπαιδεύσεις που παρέχουν στο πλαίσιο της κοινωνικής εμπειρογνωμοσύνης τους και άλλων τύπων υποστήριξης που παρέχουν στις ομάδες-στόχους τους.
Αποτελούν ένα μέσο μέσω του οποίου διάφορες περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, μπορούν να μάθουν πώς να είναι ενεργές αποτελώντας ενεργά μέλη των κοινωνιών τους αλλά και της Ευρώπης και, συνεπώς, πώς μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ισότιμα με τους άλλους.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικοί φορείς για την δημιουργία και την ανάπτυξη καινοτομίας καθώς και για τη μεταφορά της σε βιώσιμες κοινοτικές λύσεις.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το μοντέλο SE Hub θα παρέχει:

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ένα νέο τμήμα της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αναζητούν ένα ισορροπημένο οικοσύστημα.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν παρόμοια εμπόδια και ανάγκες προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητά τους στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Τα υφιστάμενα δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων εστιάζουν τις δραστηριότητές τους κυρίως σε τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι στην υποστήριξη της ευρύτερης ανταλλαγής πρακτικών, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ κοινοτήτων κοινωνικών επιχειρήσεων που προέρχονται από διαφορετικά τοπικά πλαίσια και διαφορετικές χώρες. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δραστηριότητες επικεντρώνονται κυρίως σε ειδικές εκπαιδεύσεις για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της αγοράς τους, αλλά όχι τόσο στην ανάπτυξη του προσωπικού τους και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ή/και στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.
Προκειμένου να είναι πιο βιώσιμα όσον αφορά την εσωτερική τους διαχείριση, αλλά και όσον αφορά τον αντίκτυπο από την παροχή των υπηρεσιών τους, τα Επιχειρησιακά Κέντρα για Κοινωνικές Επιχειρήσεις (SE Hubs) δεν θα πρέπει να παρέχουν μόνο πόρους για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (όπως εργαλεία αξιολόγησης του αντίκτυπου, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ.). Θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, πίνακες οργανωτικής διαχείρισης, ευκαιρίες άμεσης επαφής μεταξύ των ΚΕ και των δυνητικών πελατών (όπως καταστήματα, εργαστήρια, μπαζάρ κ.λπ.) και τέλος, ευκαιρίες εύρεσης αντίστοιχων επιχειρήσεων εκτός των τοπικών τους κοινοτήτων για την ανταλλαγή ιδεών και τον εντοπισμό κοινών πεδίων συνεργασίας και ανάπτυξης.

Η συν-δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις που μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοπικών πλαισίων θα προωθήσει τη μελλοντική επιτυχή επιχειρησιακή ανάπτυξη των ΚΕ ως οργανισμών. Θα τις βοηθήσει επίσης να χρησιμεύσουν ως βιώσιμα κέντρα συμπεριληπτικής κατάρτισης για διάφορα μέλη των κοινοτήτων τους, ανεξάρτητα από τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες τους. Με αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί η οικοδόμηση συμπεριληπτικών κοινωνιών, όπου όλα τα μέλη μοιράζονται κοινές αξίες και σέβονται τα δικαιώματα του καθενός. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ

Scroll to Top